DonationsPriceHe

מחירון

תמונהמחיר $תיאורשם
 180$ 
תמונהמחיר $תיאורשם
 180$השם יופיע באתר ביום שברצונכם להנציח את יקיריכם הנצחה באתר 
   מחירים אינם כוללים משלוח

 

תמונהמחיר $תיאורשם
Or Olam Institute donation mishna brurah מכון אור עולם משנה ברורה מחירון תרומות 120,000$אתם מקדישים את הכרך שאתם בוחרים ומקבלים עמוד שלם בפורמט הגדול ובכל המהודרות, ובמקביל תיכנסו ברשימת פטרוני המשנה ברורה ושמכם יופיע בכל הכרכים כפטרון הכרך שהקדשתםהקדשת הכרך הגדול
Or Olam Institute donation mishna brurah מכון אור עולם משנה ברורה מחירון תרומות 80,000$ אתם מקדישים את הכרך שאתם בוחרים ומקבלים עמוד שלם בפורמט הקומקטי ובכל המהודרות, ובמקביל תיכנסו ברשימת פטרוני המשנה ברורה ושמכם יופיע בכל הכרכים כפטרון הכרך שהקדשתםהקדשת כרך הקומפקטי
Or Olam Institute donation mishna brurah מכון אור עולם משנה ברורה מחירון תרומות 25,000$ הנכם נכנסים למעגל של תומכי כתר הלכה ומקבלים משבצת מכובדת 1/6 בעמוד בראש כל ה-30 כרכים במשנה ברורה כתר הלכה
  18,000$  
Or Olam Institute donation mishna brurah מכון אור עולם משנה ברורה מחירון תרומות 2,500$ הנכם נכנסים למעגל של תומכי כתר הלכה ומקבלים משבצת מכובדת 1/6 בעמוד בראש הכרך שאתם בוחרים כתר הלכה כרך בודד
 Or Olam Institute donation mishna brurah מכון אור עולם משנה ברורה מחירון תרומות 15,000$ הנכם נכנסים למעגל של תומכי עמודי הלכה ומקבלים משבצת מכובדת 1/10 בעמוד בראש כל ה-30 כרכים במשנה ברורהעמוד ההלכה כרך בודד
 Or Olam Institute donation mishna brurah מכון אור עולם משנה ברורה מחירון תרומות  1,500$הנכם נכנסים למעגל של תומכי עמודי הלכה ומקבלים משבצת מכובדת 1/10 בעמוד בראש הכרך שאתם בוחרים
עמוד ההלכה כרך בודד
Or Olam Institute donation mishna brurah מכון אור עולם משנה ברורה מחירון תרומות 7,200$הנכם נכנסים למעגל של תומכי יסודי הלכה ומקבלים משבצת מכובדת 1/10 בעמוד בסוף כל ה-30 כרכים במשנה ברורה יסודי ההלכה
Or Olam Institute donation mishna brurah מכון אור עולם משנה ברורה מחירון תרומות  720$הנכם נכנסים למעגל של תומכי יסודי הלכה ומקבלים משבצת מכובדת 1/10 בעמוד בסוף הכרך שאתם בוחרים יסודי ההלכה כרך בודד